Offroad hľadanie

Presné vyhľadanie presne pre tvoj stroj

Kategórie

Výrobcovia

Obchodne podmienky

I. Všeobecné ustanovenia

Tieto obchodné podmienky (ďalej len "obchodné podmienky") spoločnosti Martin Lampart so sídlom Návsí 1030, 739 92 Návsí, identifikačné číslo: 71905511, (ďalej len "predávajúci") upravujú vzájomné práva a povinnosti zmluvných strán vzniknuté v súvislosti alebo na základe kúpnej zmluvy (ďalej len "kúpna zmluva") uzatvárané medzi predávajúcim a inou fyzickou osobou (ďalej len "kupujúci") prostredníctvom internetového obchodu predávajúceho (ďalej len "Motoline.sk"). Internetový obchod je predávajúcim prevádzkovaný na internetovej adrese Motoline.sk.

Obchodné podmienky sa nevzťahujú na prípady, keď osoba, ktorá má v úmysle nakúpiť tovar od predávajúceho, je právnickou osobou alebo osobou, ktorá koná pri objednávaní tovaru v rámci svojej podnikateľskej činnosti alebo v rámci svojho samostatného výkonu povolania.

Znenie Obchodných podmienok môže predávajúci meniť či doplňovať. Týmto ustanovením nie sú dotknuté práva a povinnosti vznikajúce po dobu účinnosti predchádzajúceho znenia Obchodných podmienok.

Právne vzťahy predávajúceho s kupujúcim, ak je kupujúci koncovým spotrebiteľom, výslovne neupravené týmito obchodnými podmienkami sa riadia príslušnými ustanoveniami zák. č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov, aj osobitné predpisy, najmä zákon č. 102/2014 Z. z. o ochrane spotrebiteľa pre predaji tovaru alebo poskytnutí služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho a zákon č. 250/2007 Z.z. o ochrane spotrebiteľa.

II. Ochrana osobných údajov

Kupujúci súhlasí so spracovaním týchto svojich osobných údajov: meno a priezvisko, adresa bydliska, e-mailová adresa, telefónne číslo, číslo bankového účtu, prípadne identifikačné číslo a daňové identifikačné číslo (ďalej spoločne všetko len ako "osobné údaje").

Predávajúci prehlasuje, že všetky osobné údaje sú dôverné. Ochrana osobných údajov kupujúceho sa riadia zákonom č. 122/2013 Z.z., o ochrane osobných údajov, v platnom a účinnom znení.

Kupujúci súhlasí so spracovaním osobných údajov predávajúcim, a to pre účely realizácie práv a povinností z kúpnej zmluvy, na účely vedenia používateľského účtu a pre účely zasielania informácií a obchodných oznámení kupujúcemu.

Kupujúci berie na vedomie, že je povinný svoje osobné údaje (pri registrácii, vo svojom užívateľskom účte, pri objednávke uskutočnenej prostredníctvom internetového obchodu) uvádzať správne a pravdivo, a že je povinný bez zbytočného odkladu informovať predávajúceho o zmene vo svojich osobných údajoch.

Spracovaním osobných údajov kupujúceho môže predávajúci poveriť tretiu osobu (ďalej len "spracovateľa"). Okrem osôb prepravujúcich tovar, nebudú osobné údaje predávajúcim bez predchádzajúceho súhlasu kupujúceho odovzdávané tretím osobám.

Osobné údaje sú zhromažďované, spracovávané a uchovávané po dobu neurčitú. Osobné údaje budú spracovávané v elektronickej podobe automatizovaným spôsobom.

Kupujúci potvrdzuje, že poskytnuté osobné údaje sú presné, a že bol poučený o tom, že sa jedná o dobrovoľné poskytnutie osobných údajov.

V prípade, že by sa kupujúci domnieval, že predávajúci alebo spracovateľ vykonáva spracovanie jeho osobných údajov, ktoré je v rozpore s ochranou súkromného a osobného života kupujúceho alebo v rozpore so zákonom, najmä ak sú osobné údaje nepresné s ohľadom na účel ich spracovania, môže:

 • požiadať predávajúceho alebo spracovateľa o vysvetlenie;
 • požadovať, aby predávajúci alebo spracovateľ odstránil takto vzniknutý stav. Najmä sa môže jednať o blokovanie, vykonanie opravy, doplnenie alebo likvidáciu Osobných údajov. Ak je žiadosť kupujúceho podľa predchádzajúcej vety uznaná za oprávnenú, predávajúci alebo Spracovateľ odstráni okamžite chybný stav. Ak nevyhovie predávajúci alebo Spracovateľ žiadosti, má kupujúci právo obrátiť sa priamo na Úrad na ochranu osobných údajov. Týmto ustanovením nie je dotknuté oprávnenie kupujúceho obrátiť sa so svojím podnetom na Úrad na ochranu osobných údajov priamo.

Zasielanie obchodných oznámenia a ukladanie cookies

Kupujúci súhlasí so zasielaním informácií súvisiacich s tovarom, službami alebo podnikom predávajúceho na elektronickú adresu kupujúceho a ďalej súhlasí so zasielaním obchodných oznámení predávajúcim na elektronickú adresu kupujúceho.

Kupujúci súhlasí s ukladaním tzv. Cookies na jeho počítač. V prípade, že je nákup na webovej stránke možné vykonať a záväzky predávajúceho z kúpnej zmluvy plniť, bez toho aby dochádzalo k ukladaniu tzv. Cookies na počítač kupujúceho, môže kupujúci súhlas podľa predchádzajúcej vety kedykoľvek odvolať.

Doručovanie

Kupujúcemu môže byť doručovaný na adresu elektronickej pošty uvedenú v jeho užívateľskom účte či uvedenú kupujúcim v objednávke.

III. Ceny tovaru

Ceny u tovaru v internetovom obchode Motoline sú vždy aktuálne a platné. Uvedené ceny sú konečné, tzn. vrátane DPH. Ceny nezahŕňajú prípadné ďalšie poplatky ako dopravné, balné atď.

Akčné ceny platia do vypredania zásob alebo po dobu časovo určenú.

Týmto ustanovením nie je obmedzená možnosť predávajúceho uzatvoriť kúpnu zmluvu za individuálne dohodnutých podmienok.

Predávajúci si vyhradzuje právo na zmenu cien a to aj bez predchádzajúceho písomného, ​​či iným spôsobom vydaného oznámenia.

IV. Uzatvorenie kúpnej zmluvy

Všetky objednávky sú záväzné. Objednávku možno urobiť osobne, telefonicky, e-mailom alebo prostredníctvom internetového obchodu motoline.sk. Predávajúci odporúča kupujúcemu robiť objednávky cez elektronický obchod.

Všetka prezentácia tovaru umiestnená vo webovom rozhraní obchodu je informatívneho charakteru a predávajúci nie je povinný uzatvoriť kúpnu zmluvu ohľadom tohto tovaru. 

Pre objednanie tovaru vyplní kupujúci objednávkový formulár vo webovom rozhraní obchodu. Objednávkový formulár obsahuje najmä informácie o:

 • objednanom tovare (objednávaný tovar "vloží" kupujúci do elektronického nákupného košíka webového rozhrania obchodu);
 • spôsobe úhrady kúpnej ceny tovaru, údaje o požadovanom spôsobe doručenia objednávaného tovaru a
 • informácie o nákladoch spojených s dodaním tovaru (ďalej spoločne len ako "objednávka").

Pred zaslaním objednávky predávajúcemu je kupujúcemu umožnené skontrolovať a meniť údaje, ktoré do objednávky kupujúci vložil, a to aj s ohľadom na možnosť kupujúceho zisťovať a opravovať chyby vzniknuté pri zadávaní dát do objednávky. Objednávku odošle kupujúci predávajúcemu kliknutím na tlačidlo "Objednať". Údaje uvedené v objednávke sú predávajúcim považované za správne. Predávajúci bezodkladne po obdržaní objednávky toto obdržaní kupujúcemu potvrdí elektronickou poštou, a to na adresu elektronickej pošty kupujúceho uvedenú v používateľskom rozhraní či v objednávke.

Zmluvný vzťah medzi predávajúcim a kupujúcim vzniká doručením prijatia objednávky (akceptáciou), ktorá je predávajúcim zaslané kupujúcemu elektronickou poštou, a to na adresu elektronickej pošty kupujúceho.

Vzniknutú zmluvu vrátane dohodnutej ceny možno meniť alebo rušiť iba na základe dohody strán alebo na základe zákonných dôvodov.

Vzťahy a prípadné spory vzniknuté na základe uzatvorenej zmluvy, budú riešené výhradne podľa platného práva Slovenskej republiky a budú riešené súdmi Českej republiky.

Uzavretá zmluva je predávajúcim archivovaná po dobu najmenej piatich rokov od jej uzavretia, najdlhšie však na dobu podľa príslušných právnych predpisov, za účelom jej úspešného splnenia a nie je prístupná tretím nezúčastneným stranám.

Kupujúci súhlasí s využitím telekomunikačných prostriedkov na diaľku pri uzavretí kúpnej zmluvy. Náklady na použitie komunikačných prostriedkov na diaľku (telefón, internet atď.) Pre uskutočnenie objednávky sú v bežnej výške, závislé na tarifu telekomunikačných služieb, ktoré kupujúci používa.

V. Platobné podmienky

Predávajúci akceptuje nasledujúce platobné podmienky. Zvolený spôsob úhrady tovaru je v kompetencii kupujúceho.

V hotovosti

V hotovosti možno za tovar zaplatiť len pri osobnom odbere v sídle spoločnosti na adrese:

Motoline.cz
Návsí 1030
739 92 Návsí

(UPOZORNENIE: osobné odber je možný len po predchádzajúcej tel. dohovore!)

Dobierka

Pri platbe na dobierku, je tovar hradené priamo vodičovi prepravnej spoločnosti alebo poštovému doručovateľovi až pri jeho prevzatí. kupujúci navyše hradí tzv. dobírečné.

Upozornenie pre Slovensko!

Pre fakturáciu tovaru na Slovensko bez DPH je NUTNÉ zaslať predávajúcemu kópiu osvedčenia o registrácii k DIČ do e-mailu ihneď po objednaní! Na žiadosti o spätné dobropisy nebude braný zreteľ a tovar bude fakturované s DPH!

Záloha na exkluzívne a špeciálne objednávky

Pri objednávke exkluzívneho alebo špeciálneho tovaru má predávajúci právo žiadať od kupujúceho zálohu vo výške 30 - 50% z predajnej ceny tovaru. Exkluzívnym alebo špeciálnym tovarom je myslené neštandardný tovar, prípadne tovar s vysokou predajnou cenou, napr. Hliníkové kolesá s priemerom 20" a vyššie. Objednali si kupujúci takýto tovar, je predávajúcim bezodkladne kontaktovaný a informovaný o ďalšom postupe. Záloha na exkluzívne a špeciálne tovar je v celej výške nevratná.

Pri objednávke tovaru s následnou špeciálnou úpravou zo strany predávajúceho, prípadne pri objednávke tovaru vyrábaného na mieru, má predávajúci právo žiadať od kupujúceho zálohu vo výške až 100% z predajnej ceny tovaru. Preddavok na takýto tovar je v celej výške nevratná.

VI. Dodacie podmienky

Predávajúci odovzdá kupujúcemu predmet kúpy v dohodnutom množstve, kvalite a prevedení.

Vlastnícke právo k tovaru prechádza na kupujúceho ku dňu zaplatenia kúpnej ceny. Tovar až do jeho úplného zaplatenia zostáva vo vlastníctve predávajúceho.

Predávajúci sa zaväzuje dodať tovar v čo najkratšom termíne od potvrdenia objednávky. kupujúci má právo zvoliť si spôsob dopravy, ktorý mu najviac vyhovuje.

DHL

Prepravná spoločnosť PPL doručuje štandardné zásielky na kupujúcim určené miesto dodania. V deň doručenia dostane kupujúci informačný SMS s predpokladaným časom doručenia v rozmedzí 3 hodín. Ak sa nehodí kupujúcemu daný termín doručenia, môže ho podľa pokynov zaslaných v SMS posunúť o 1, 2 alebo 3 pracovné dni.

Osobný odber

Objednaný tovar si môže Zákazník osobne prevziať v sídle spoločnos Motoline.cz na adrese:

Motoline.cz
Návsí 1030
739 92 Návsí

(UPOZORNENIE: osobné odber je možný len po predchádzajúcej tel. dohovore!)

Kupujúci je povinný zásielku pri prevzatí starostlivo skontrolovať a v prípade, že vykazuje zjavné poškodenie, ihneď spísať s prepravcom "Zápis o škode". Na neskoršie reklamácie z týchto dôvodov nebude brať predávajúci ohľad.

Z dôvodu vyťaženosti výrobcov a kamiónových dopravcov ku vzťahu optimalizácie nákladov na výrobu a prepravu si predávajúci vyhradzuje právo na zmenu termínu dodania.

 

VII. Odstúpenie od zmluvy

Ak nie je to v zmluve výslovne uvedené, kupujúci berie na vedomie, že nemôže od zmluvy odstúpiť podľa  zákona č. 40/1964 Zb. Občianskeho zákonníka ve znení neskorších predpisov, aj osobitné predpisy, ak:

 • je tovar upravený podľa priania kupujúceho alebo pre jeho osobu;
 • tovar podlieha rýchlej skaze, opotrebovaniu alebo zastaraniu;
 • ak bol tovar po dodaní nenávratne zmiešaný s iným tovarom;
 • ak bol tovar v uzavretom obale, ktoré spotrebiteľ z obalu vyňal a z hygienických dôvodov ho nie je možné vrátiť;
 • sa jedná o dodávku zvukové alebo obrazové nahrávky alebo počítačového programu, ak kupujúci porušil ich pôvodný obal.

Kupujúci môže odstúpiť od kúpnej zmluvy v súlade a spôsobom upraveným v Občianskom zákonníku, a to do štrnástich (14) dní od prevzatia tovaru bez udania dôvodov, pričom v prípade, že predmetom kúpnej zmluvy je niekoľko druhov tovaru alebo dodanie niekoľkých častí , beží táto lehota odo dňa prevzatia poslednej dodávky tovaru. Odstúpenie od kúpnej zmluvy musí byť predávajúcemu odoslaný v lehote uvedenej v predchádzajúcej vete. Pre odstúpenie od kúpnej zmluvy môže kupujúci využitý vzorový formulár poskytovaný predávajúcim, ktorý tvorí prílohu obchodných podmienok. Odstúpenie od kúpnej zmluvy môže kupujúci zasielať okrem iného na adresu prevádzky predávajúceho alebo na adresu elektronickej pošty predávajúceho.

Tovar zaslaný kupujúcim späť k predávajúcemu by malo zaslať úplné, tj. vrátane príslušenstva, nepoškodený, čistý, s kompletnou dokumentáciou, tj. S návodom, záručným listom a dokladom o kúpe a pokiaľ možno v originálnom obale. Ak je vrátený tovar poškodený alebo z iného dôvodu vzniknú predávajúcemu výdavky s uvedením produktu do pôvodného stavu, môže byť suma vrátená kupujúcemu znížená o tieto náklady. Ak sú splnené všetky podmienky pre vrátenie tovaru, predávajúci vráti finančnú čiastku bezhotovostne na účet kupujúceho, tj. Kúpnu cenu a náklady na dopravu od predávajúceho ku kupujúcemu bez zbytočného odkladu, najneskôr do 14 dní od odovzdania tovaru kupujúcim predávajúcemu alebo od preukázania, že kupujúci tovar odoslal späť k predávajúcemu. V prípade zaslania peňazí kupujúcemu späť zloženkou bude z ceny tovaru odpočítan poplatok pošty a za administrácii. Kupujúci je aj naďalej povinný zaplatiť náklady spojené so zaslaním tovaru späť predávajúcemu aj v prípade, keď nemôže byť tovar vrátený obyčajnou pozemnou poštou.

Vrátený tovar zasielajte vždy na adresu!

Motoline.cz
Návsí 1030
739 92 Návsí

Ak chce kupujúci v uvedenej 14-tich dennej lehote od zmluvy skutočne odstúpiť, odporúčame pre urýchlenie postupovať podľa návodu v sekcii Vrátenie tovaru.

Tovar zaslaný späť na dobierku nebude predávajúcim prevzatý!

Ak je spoločne s tovarom poskytnutý kupujúcemu darček, je darovacia zmluva medzi predávajúcim a kupujúcim uzatvorená s rozväzovacej podmienkou, že ak dôjde k odstúpeniu od kúpnej zmluvy kupujúcim, stráca darovacia zmluva ohľadom takéhoto darčeka účinnosti a kupujúci je povinný spolu s tovarom predávajúcemu vrátiť aj poskytnutý darček. Ak tak neurobí, predávajúci chápe túto skutočnosť ako bezdôvodné obohatenie kupujúceho.

Vrátenie tovaru

Kupujúci má právo na vrátenie zakúpeného tovaru nad rámec zákona, akceptuje ak nižšie uvedené podmienky.

Kupujúci obdrží späť finančnú čiastku na základe lehoty od dňa zakúpenia:

 • vo výške 100% pri vrátení tovaru podľa ustanovenia Občianskeho zákonníka - Odstúpenie od zmluvy;
 • zníženú o storno poplatok vo výške 25% pri vrátení tovaru do 45 dní;
 • zníženú o storno poplatok vo výške 50% pri vrátení tovaru neskôr ako do 45 dní.

Na vrátenie poštovného má kupujúci právo len pri vrátení tovaru podľa ustanovenia Občianskeho zákonníka - Odstúpenie od zmluvy.

VIII. Práva z chybného plnenia

Práva a povinnosti zmluvných strán ohľadne práv z chybného plnenia sa riadi príslušnými všeobecne záväznými predpismi upravenými v Občianskom zákonníku

Predávajúci zodpovedá kupujúcemu za to, že predávaná vec je pri prevzatí kupujúcim bez vád. Najmä predávajúci zodpovedá kupujúcemu, že v čase, keď kupujúci tovar prevzal:

 • má tovar vlastnosti, ktoré si strany dohodli, a chýba ak dojednania, má také vlastnosti, ktoré predávajúci alebo výrobca opísal alebo ktoré kupujúci očakával vzhľadom na charakter tovaru a na základe reklamy nimi vykonávané;
 • sa tovar hodí k účelu, ktorý pre jeho použitie predávajúci uvádza alebo ku ktorému sa tovar rovnakého druhu bežne používa;
 • tovar zodpovedá kvalitou alebo prevedením dohovorené vzorky alebo predlohe, ak bola akosť alebo prevedenie určené podľa dohodnutého vzorky alebo predlohy;
 • je tovar v zodpovedajúcom množstve, miere alebo hmotnosti a
 • tovar vyhovuje požiadavkám právnych predpisov.

Ak sa prejavia vada v priebehu šiestich mesiacov od prevzatia, má sa za to, že vec bola chybná už pri prevzatí.

Kupujúci je oprávnený uplatniť právo zo vady, ktorá sa vyskytne u spotrebného tovaru v čase dvadsiatich štyroch (24) mesiacov od prevzatia, ak je koncovým spotrebiteľom a v čase dvanástich (12) mesiacov, ak je podnikateľom, to sa však netýka:

 • u veci predávané za nižšiu cenu na vadu, pre ktorú bola nižšia cena dohodnutá;
 • na opotrebenie veci spôsobené jej obvyklým užívaním;
 • u použitej veci na vadu zodpovedajúce miere používania alebo opotrebenia, ktorú vec mala pri prevzatí kupujúcim, alebo
 • ak to vyplýva z povahy veci.

Právo z chybného plnenia kupujúcemu nenáleží, ak kupujúci pred prevzatím veci vedel, že vec má vadu, alebo ak kupujúci vadu sám spôsobil.

Ak má vec vadu, z ktorej je predávajúci zaviazaný, a ak ide o vec predávanou za nižšiu cenu alebo o vec použitú, má kupujúci namiesto práva na výmenu veci právo na primeranú zľavu.

Podstatné porušenie zmluvy

Ak je chybné plnenie podstatným porušením zmluvy, má kupujúci právo:

 • na odstránenie vady dodaním nové veci bez vady alebo dodaním chýbajúce veci, pokiaľ to nie je vzhľadom k povahe vady neprimerané, ale ak sa vada týka len súčasti veci, môže kupujúci požadovať len výmenu súčasti; ak to nie je možné, môže odstúpiť od zmluvy. Ak je to však vzhľadom k povahe vady neúmerné, najmä ak možno vadu odstrániť bez zbytočného odkladu, má kupujúci právo na bezplatné odstránenie vady;
 • na odstránenie vady opravou veci;
 • na primeranú zľavu z kúpnej ceny alebo
 • odstúpiť od zmluvy.

Kupujúci oznámi predávajúcemu, aké právo si zvolil, pri oznámení vady alebo bez zbytočného odkladu po oznámení vady. Vykonanú voľbu nemôže kupujúci zmeniť bez súhlasu predávajúceho; to neplatí, ak žiadal kupujúci opravu vady, ktorá sa ukáže ako neopraviteľná. Ak predávajúci neodstráni vady v primeranej lehote alebo ak oznámia kupujúcemu, že vady neodstráni, môže kupujúci požadovať namiesto odstránenia vady primeranú zľavu z kúpnej ceny alebo môže od zmluvy odstúpiť. Ak si nezvolia kupujúci svoje právo včas, má práva ako v prípade nepodstatného porušenia zmluvy.

Kupujúci - spotrebiteľ má právo na primeranú zľavu aj v prípade, že mu predávajúci nemôže dodať novú vec bez vád, vymeniť jej súčasť alebo vec opraviť, ako aj v prípade, že predávajúci nevykoná nápravu v primeranom čase, alebo že by zaistenie nápravy spotrebiteľovi pôsobilo značné ťažkosti .

Nepodstatné porušenie zmluvy

Ak je chybné plnenie nepodstatným porušením zmluvy, má kupujúci právo na odstránenie vady alebo na primeranú zľavu z kúpnej ceny.

Dokiaľ kupujúci neuplatní právo na zľavu z kúpnej ceny alebo neodstúpi od zmluvy, môže predávajúci dodať to, čo chýba alebo odstrániť právne vadu. Iné vady môže predávajúci odstrániť podľa svojej voľby opravou veci alebo dodaním nové veci.

Ak predávajúci neodstráni vadu veci včas alebo vadu veci odmietne odstrániť, môže kupujúci požadovať zľavu z kúpnej ceny alebo môže od zmluvy odstúpiť. Vykonanú voľbu nemôže kupujúci zmeniť bez súhlasu predávajúceho.

Právo na dodanie nové veci, alebo výmenu súčasti má kupujúci aj v prípade odstrániteľné vady, ak nemôže vec riadne užívať pre opakovaný výskyt vady po oprave alebo pre väčší počet vád. V takom prípade má kupujúci aj právo od zmluvy odstúpiť.

Pri dodaní nové veci vráti kupujúci predávajúcemu na jeho náklady vec pôvodne dodanú.

Ak neoznámil kupujúci vadu bez zbytočného odkladu po tom, čo ju mohol pri včasnej prehliadke a dostatočné starostlivosť zistiť, súd mu právo z chybného plnenia neprizná. Ak sa jedná o skrytú vadu, platí to isté, ak nebola vada oznámená bez zbytočného odkladu po tom, čo ju kupujúci mohol pri dostatočnej starostlivosti zistiť, najneskôr však do dvoch rokov po odovzdaní veci.

Zárukou za akosť sa predávajúci zaväzuje, že vec bude po určitú dobu spôsobilá na použitie pre obvyklý účel alebo že si zachová obvyklé vlastnosti. Tieto účinky má aj uvedenie záručnej doby alebo doby použiteľnosti veci na obale alebo v reklame. Záruka môže byť poskytnutá aj na jednotlivú súčasť veci.

Záručná doba beží od odovzdania veci kupujúcemu; ak bola vec podľa zmluvy odoslaná, beží od dôjdenia veci do miesta určenia.

Kupujúci nemá právo zo záruky, ak spôsobila vadu po prechode nebezpečenstva škody na veci na kupujúceho vonkajšiu udalosť.

IX. Ďalšie práva a povinnosti zmluvných strán

Predávajúci nie je vo vzťahu ku kupujúcemu viazaný žiadnymi kódexy správania v zmysle ustanovenia Občianskeho zákonníka.

Mimosúdne vybavovania sťažností spotrebiteľov zaisťuje predávajúci prostredníctvom elektronickej adresy info@motoline.cz. Informáciu o vybavení sťažnosti kupujúceho zašle predávajúci na elektronickú adresu kupujúceho.

Predávajúci je oprávnený na predaj tovaru na základe živnostenského oprávnenia. Živnostenskú kontrolu vykonáva v rámci svojej pôsobnosti príslušný živnostenský úrad. Dozor nad oblasťou ochrany osobných údajov vykonáva Úrad na ochranu osobných údajov. Slovenská obchodná inšpekcia vykonáva vo vymedzenom rozsahu okrem iného dohľad nad dodržiavaním zákona č. 634/1992 Zb. O ochrane spotrebiteľa, v znení neskorších predpisov.

Kupujúci týmto preberá na seba riziko zmeny okolností v zmysle ustanovenia Občianskeho zákonníka.

 

X. Prevádzková doba

Objednávky cez internetové obchody Motoline.sk sú prijímané 24 hodín denne, 7 dní v týždni.

 

XI. Záverečné ustanovenia

Tieto Obchodné podmienky sú platné a účinné od 1. 1. 2014 a ruší predchádzajúce znenie Obchodných podmienok.


  |  Designed with pleasure © 2019  for MOTO-LINE SK